DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

GAZİANTEP

BASKETBOL KULÜBÜ

SPORCU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Madde 1-) Bu yönetmelik, spor ahlakına ve disiplinine sahip sağlıklı nesillerin yetişmesine yardımcı olmak, spor faaliyetlerinde disiplini temin etmek için, uluslararası esaslara ve teamüllere uygun olarak, disiplin suçu teşkil eden fiiller ile müeyyidelerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM

Madde 2-) Bu yönetmelik, Gaziantep Basketbol Kulübü faaliyetleri içerisinde yer alan basketbol branşında görevli “Sporcuları” kapsar.

TANIMLAR

Madde 4-) Bu yönetmelikte geçen; Kulüp Başkanı: Gaziantep Basketbol Kulübü Başkanını, Yönetim Kurulu: Gaziantep Basketbol Kulübü Yönetim Kurulunu, Federasyon: Türkiye Basketbol Federasyonunu, İdareci: Spor faaliyetlerinde görevli idari ve teknik görevlileri, Antrenör: Antrenör belgesine sahip olan veya bu sıfatla görevlendirilen kişiyi veya kişileri, Sporcu: Basketbol takımlarında görevli sporcuları ifade eder.

CEZALAR, DAVRANIŞLAR, CEZA UYGULAMALARI VE UYGULAMALARDA DİKKAT EDİECEK HUSUSLAR

CEZA TANIMLARI

Bu yönetmeliğe göre verilen cezalar ihtar cezası, takımdan uzaklaştırma, sporcu lisansının iptali ve para cezaları cezalarıdır.

a) İhtar : Sporcunun dikkatinin çekilmesidir.

b) Takımdan Uzaklaştırma : Sporcuya belirlenen yarışma sayısınca veya süre hak mahrumiyeti verilmesidir.

c) Sporcu Lisansının İptali : Spor Kulübü ile olan ilişkisinin kesilmesi.

d) Para Cezası : Sporcunun, yapmış olduğu disiplinsiz davranışlar neticesinden kulübe ödeyeceği ücret.

SPORCULARDAN BEKLENEN DAVRANIŞLAR

1. İnsani değerlere önem vermeleri ve insanlara sevgiyle yaklaşmaları,

2. Spor başarısıyla birlikte eğitim ve kültüre de vazgeçilmez değerler olarak önem vermeleri,

3. Kulüp amaçlarını kendi çıkarlarının üstünde tutmaları,

4. Başarıyı ölçülü bir şekilde kutlamaları ve yenilgiyi olgunlukla kabullenmeleri,

5. Yönetici, idareci, antrenör ve sporcularla iyi ilişkiler kurmaları,

6. Kulüpte mevcut tesis ve birimlerin kurallarına uymaları,

7. Tesis ve malzemeyi korumaları,

8. Bulunduğu çevreyi temiz tutmaları ve korumaları,

9. Doping içeren maddeleri, uyuşturucu, alkol ve sigarayı kesinlikle kullanmamaları,

10. Kendi sağlıklarını korumaya dikkat etmeleri,

11. Müsabakalarda, antrenmanlarda ve takım programlarına katılmaları ve bu faaliyetlerde Antrenörlerinin söylediklerini uygulamaları, görev ve kurallara uymaları,

12. Bütün kulüp yarışmalarında kulüp eşofmanı, forması vs. giymeleri,

13. Sporun dostluk, centilmenlik ve paylaşım olduğu unutmamaları,

14. Sağlıkla ilgili sorunlarını antrenöre iletmeleri ve gitmiş olduğu doktorun aldığı tedbirler doğrultusunda hareket etmeleri,

15. İhtiyaç ve taleplerini antrenörü aracılığıyla kulübe iletmeleri,

16. Sporda başarılı olmak için çok çalışmaları, istenir.

SPORCULARIN DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLARI VE SONRASINDA UYGULANACAK CEZALAR

Disiplin Cezaları ve Davranışlar

Sporculara, kusurlu veya cezayı gerektiren davranışlarının niteliklerine göre;

a) İhtar

1. Antrenörlerinin söylediklerini uygulamamak ve antrenman programlarına uymamak,

2. Müsabaka ve antrenmanlarda görgü kurallarına uymamak,

3. Başkasına ait eşyayı izni olmadan almak veya kullanmak,

4. Antrenmanlara sürekli olarak geç kalmak,

5. Antrenmanlara ve müsabakalara izinsiz olarak katılmamak,

6. Antrenmanların akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,

7. Mevcut tesis ve birimlerin kurallarına uymamak,

8. Yarışmalarda ve antrenmanlarda kulüp eşofman veya formasını giymemek.

9. Doping içeren maddeleri kullanmak, uyuşturucu, alkol ve sigara kullanmak,

b) Takımdan uzaklaştırma (kadro dışı )cezası

1. Diğer sporculara, antrenörlere, kulüp çalışanlarına ve hakemlere kaba ve saygısız davranmak,

2. Kulübe ait malzemelere kasıtlı olarak zarar vermek,

3. Yarışmalarda spor ahlakına uymayan davranışlarda bulunmak,

4. İhtar cezasındaki maddelerin devamı halinde,

c) Kulüp Sporcu Lisansının İptali,

1. Doping yapmak, (Kulüp veya Federasyon yetkilileri tarafından doping yaptıklarının tespit edilmesi)

2. Şike yapmak. (Şike yaptığının kulüp disiplin kurulu tarafından tespit edilmesi gerekir)

3. Rakip sporculara, antrenörlere ve kulüp çalışanlarına ve hakemlere fiili saldırıda bulunmak.

4. İhtar cezasındaki maddelerin devamı halinde,

5. Takımdan uzaklaştırma cezasındaki maddelerin devamı halinde,

d) Para Cezası

1. Sporcunun, takım antrenörü ve kulüp izni olmadan başka bir takımın antrenmanına gitmesi, başka bir takımın antrenörü ile transfer görüşmesi yapması halinde kulübün belirlemiş olduğu ilişiksiz bedelini öder ve kulüple olan ilişiği kesilir.

2. Sporcunun, ödemesi gereken ödemeleri yapmadığı tespit edilip ve yapmayacağı beyanı üzerine kulübün belirlemiş olduğu ilişiksiz bedelini öder ve kulüple olan ilişiği kesilir.

3. Sporcu, takım arkadaşına, antrenörüne ve kulüp personeline sözlü ve fiziki şiddet içeren davranışlarda bulunması durumunda kulübün belirlemiş olduğu ilişiksiz bedelini öder ve kulüple olan ilişiği kesilir.

4. . Sporcu, Disiplin Cezaları ve Davranışları hk. “a”, “b” ve “c” maddelerindeki disiplinsiz davranışlarının devamı halinde kulübün belirlemiş olduğu ilişiksiz bedelini öder ve kulüple olan ilişiği kesilir.

Kulüp Disiplin Kurulunun Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Usulü

Kulüp Disiplin Kurulunun kuruluşu

Gaziantep Basketbol Kulübü Yönetim Kurulunun belirleyeceği kişiler tarafından oluşturulur.

Disiplin Kurulunun Çalışma Usulleri

Disiplin kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı, Üye, en eski veli ve lisanslı en eski sporcu üyelerinden oluşur. Disiplin kurulu , konunun kendilerine intikal ettiği takip eden bir hafta içerisinde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Başkanın katılmaması durumunda “başkan yardımcısı” kurula başkanlık yapar. Toplantı gündemi Başkan tarafından düzenlenir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Gaziantep Basketbol Kulübü Disiplin Kurulunun Görevleri

a) Disipline aykırı davranışların nedenlerini inceler ve bunların ortadan kaldırılma yollarını arar.

b) Disiplin kurallarına uymayan sporcuların yetiştiği çevre ve ailesi hakkında bilgi toplar, eğilimlerini, alışkanlıklarını inceler, bu amaçla öğrenci olan sporcuların okullarının rehberlik servisinden yararlanarak ve iş birliği yapmak için gerekli kararları alır.

c) Her sene başında toplanarak disiplin işleri bakımından kulübün genel durumunu gözden geçirir ve alınması gerekli tedbirleri belirler.

Toplantıya çağrı

Disiplin kurulu, kurul başkanının çağrısı ile toplanır. Disiplin kurulu gerektiğinde bilgi almak üzere antrenör veya antrenörleri toplantıya çağırabilir.

Toplantı ve oy çoğunluğu

Disiplin kurulu, asıl üyelerin ekseriyeti ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Disiplin kurulu, kurula iletilen disiplin olaylarına bakmak ve sonuca bağlamak zorundadır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Kulüp başkanınca kabul edilebilecek bir özrü bulunmadıkça disiplin kurulu üyeleri kurula katılmaktan kaçınamazlar. Disiplin konusu davranıştan şikayetçi olan veya zarar gören üye kurula katılamaz.

Kurula sevk

Bir disiplin olayının meydana geldiğini, gerek doğrudan ve gerekse ihbar veya şikayet üzerine anlaşılması halinde kulüp başkanı olayı disiplin kuruluna sevk eder.

Disiplin kurulu, olayı kurula gelişinden en geç on gün içinde karara bağlar. Sürenin yetmemesi durumlarda, alınacak ara karar ve Kulüp başkanının onayı ile bu süre bir hafta daha uzatılabilir.

Disiplin kuruluna sevk edilen sporcuların ve olayla ilgili tanıkların önce disiplin kurulu başkanı tarafından yazılı ifadeleri alınır. Olay salonda, topluluğun bulunduğu yerlerde cereyan etmişse bu topluluğun çoğunluğunun ifadesine başvurulur. Olayla ilgili bilgi ve belgeler toplanıp bir dosya düzenlenerek disiplin kuruluna sunulur.

Kurula çağrılma ve savunma alınması

Disiplin kuruluna verilen sporcuların kurul tarafından yazılı ve gerektiğinde sözlü olarak savunmaları alınır. Sözlü savunmalar tutanağa geçirilir. Çağrı duyurusu yazılı olarak ve imza karşılığında yapılır.

Kurula tekrar çağrılma

Disiplin kurulu gerektiğinde, disiplin kuruluna verilen veya tanık olarak belirlenen sporcuları veya antrenörleri veya diğer yöneticileri dinlemek üzere kurula tekrar çağırır.

İfade ve savunma vermek istemeyenler

İfade vermeyen, savunmada bulunmayan veya çağırıldığı halde gelmeyen sporcuların durumu bir tutanakla tespit edilir.

Cezaların takdiri

Bir sporcuya ceza takdir edilirken; yönetmelikteki maddeler göz önünde bulundurularak disiplin kurulunca verilecek ceza arttırılıp azaltılabilir.

Kararların yazılması

Kararlar gerekçeli olarak “Disiplin Kurulu Karar Defteri” ne yazılır, cezanın takdirinde esas alınan hususlar özetlenir, dayanılan yönetmelik maddeleri belirtilir ve karar bütün üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler. Kararların yazdırılmasından, imzalatılıp Kulüp Başkanına sunulmasından sonra, karar defterinin saklanmasından ve diğer yazışma işlerinden disiplin kurulu başkanı sorumludur.

Kararların uygulanması

Disiplin kurulunca verilen cezalar kararların imzalanması ile sonuçlandırılır. Antrenöre, sporcuya ve velisine yazılı olarak duyurularak yürürlüğe konur.

Kararlara itiraz

Karar sonucuna itirazı olan, kararın tebliğ tarihinden bir hafta içerisinde kulüp başkanlığına yazılı olarak başvurur. Kulüp başkanı karara katılıyorsa 15 gün içerisinde bu kararını bildirir; kararı uygun bulmazsa , kendi görüş ve tekliflerini de ekleyerek dosyayı görüşülmek ve karara bağlanmak üzere en geç on beş iş günü içinde kulüp yönetim kuruluna gönderir.

Kulüp yönetim kuruluna gönderme

Yönetim Kuruluna gönderilen kararlar bir ay içerisinde incelenip sonuçlandırılır ve ilgililere duyurulur.

Yürürlük-Yürütme

Yürürlük, Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme, Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Basketbol Kulübü Başkanı yürütür.

VELİ (ANNE) VELİ (BABA)
AD SOYAD {{YeniModel.AnaAdiSoyadi}} AD SOYAD {{YeniModel.BabaAdiSoyadi}}
TARİH {{YeniModel.BasvuruTarihi}} TARİH {{YeniModel.BasvuruTarihi}}
TC KİMLİK NUMARASI {{YeniModel.AnneTcKimlik}} TC KİMLİK NUMARASI {{YeniModel.BabaTcKimlik}}