KVKK METNİ

KVKK METNİ

GAZİANTEP

BASKETBOL KULÜBÜ

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN SPORCU/VELİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ

GAZİANTEP BASKETBOL KULÜBÜ, Veri Sorumlusu olarak Siz sporcularımızın ya da velisi olduğunuz sporcumuzun kişisel verilerini toplamakta, işlemekte ve gerekli olması halinde aktarabilmektedir. GAZİANTEP BASKETBOL KULÜBÜ olarak, kişisel verilerinizi korumada en yüksek seviyede hassasiyet göstermekte, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın Anayasada yer alan kişisel hak ve özgürlükle kapsamında değerlendirilmekte ve bu kapsamda siz sporcularımıza ya da velisi olduğunuz sporcumuza ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

GAZİANTEP BASKETBOL KULÜBÜ olarak; Siz sporcularımıza ya da velisi olduğunu sporcumuza ait, kanunun kişisel veri olarak belirlediği kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, yaş, cinsiyet, sağlık bilgilerini, medeni hal, ülke gibi demografik verilerinin yanı sıra, katılınan müsabaka, kamp, toplantı, seminer ve benzeri faaliyetlere ilişkin veriler ile, kanuni yükümlülüklerimiz olan vergileme, resmi makamların talep ettiği lisans, tescil, izin, vize ve benzeri belgeler ile genel sigorta işlemleri için gerekli her tür bilgiyi hukuka uygun olarak elde etmekte, saklamakta ve işlemekteyiz.

GAZİANTEP BASKETBOL KULÜBÜ kişisel verileri, GAZİANTEP BASKETBOL KULÜBÜ’ ne yapmış olduğunuz başvurular kapsamında; Kulüp Ofisi vasıtası ile tarafınızca doldurulan formlarla, söz konusu formlar ekinde yer alan kimlik fotokopileri ya da ilgili başvurular kapsamında tarafınızca tevdi edilen sağlık raporuyla, meslek, Eğitim ve sertifika gibi bilgileri ya da benzeri sair vasıtalar ile toplamaktadır.

GAZİANTEP BASKETBOL KULÜBÜ, Siz sporcularımız ya da velisi olduğunuz sporcularımızın kişisel verilerini;

 • Kanunen alınmasının zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması,
 • Hukuken tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • GAZİANTEP BASKETBOL KULÜBÜ’ ne ilişkin bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması ya da,
 • Kişisel verilerinize ilişkin hak ve özgürlüklerinizi zedelemeyecek şekilde GAZİANTEP BASKETBOL KULÜBÜ lehine hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı, hukuki dayanakları çerçevesinde; sporcu ve spor elemanlarımızın;
 • Spor faaliyetlerine katılımlarını teminen düzenlenecek belgelerde kullanılması,
 • Branşlara göre tasniflerinin yapılarak faaliyetlere katılımlarının sağlanması,
 • Tesis kullanımının temin edilmesi,
 • Spor branşına göre resmi ve özel faaliyetlere katılımların sağlanması,
 • Sporcu sağlığı ve güvenliği konusunda önlem alınması,
 • Sporcu performansını arttırılmasını teminen bilimsel ve akademik çalışmalarda kullanılması,
 • Sponsorluk ve reklam ilişkilerinde kullanılması,
 • Sporcu ve Kulüp menfaatine verilecek burs, yardım, ödül ve teşviklerin belirlenebilmesi, amaçları ve bu amaçlara ek olarak Siz sporcu veya velisi olduğunuz sporcumuzun ya da bir başkasının hayatı ya da beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde, rızanıza ihtiyaç göstermeksizin işlenmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında mahrem bilgi olarak tanımlanan din, dil, ırk, etnik köken gibi bilgileriniz sadece kanunlarda açıkça öngörülmesi, usulüne uygun yürürlüğe girmiş uluslararası sözleşmeler (Dünya Anti Doping Ajansı WADA kodu gibi) sağlık ve cinsel bilgileriniz ise sadece kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla işlenmekte veya aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz; yurtiçinde sportif aktivitelere katılım için gerekli olması ya da söz konusu katılıma ilişkin Kanunen alınmasının zorunlu olması, bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması, GAZİANTEP BASKETBOL KULÜBÜ lehine hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı sözleşmesel gereklilik ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, yasal merciler ve ilgili kanunlar kapsamında yetkili kamu kurumlarına, ayrıca insan kaynakları politikaları çerçevesinde iş ortaklarımıza, sponsorlarımıza ve grup şirketlerine aktarılabilmektedir. Siz sporcularımızın ya da velisi olduğunuz öğrencilerimizin kişisel verileri, ilgili kanunlarda daha uzun süre öngörülmediği ya da dava zaman aşımı süreleri hariç GAZİANTEP BASKETBOL KULÜBÜ sporcusu olduğunuz sürece saklanacak ve işlenecektir. Açık rızanız bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacaktır.

Kişisel verileriniz yurt dışı faaliyetler için katılım sürecinin yürütülebilmesi amacıyla gerekli olan pasaport, diploma, nüfus cüzdanı, sağlık raporları ve gidilen ülke tarafından gerekli görülmesi halinde ek sağlık testleri, vb. kişisel veri niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin, kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması veya kanunlarda açıkça öngörülmesi hallerinde konaklama için otel ve konaklama merkezlerine, kamp ve faaliyetler için spor tesisleri ve organizasyon komitelerine, her türlü kayıt ve akreditasyon için ülke federasyonları veya uluslararası konfederasyon ve federasyonlara, ulaşım için tur ve seyahat şirketlerine aktarımı söz konusu olabilmektedir. Verilerinizin yurtdışına aktarımı konusunda rızanızın alınması temel yaklaşım olmakla birlikte, hukuken rızanıza gerek olmadan aktarılabilecek durumlarda ise veri aktarımı yapılacak ülkelerde kişisel verilere ilişkin yeterli korumanın mevcut olması temel öncelik olmakla birlikte yeterli korumanın bulunmaması ya da bulunduğu konusunda şüphe duyulması halinde ise veri aktarımı için ilgili ülkedeki veri sorumlusu tarafından kişisel verilere ilişkin yeterli korumanın sağlanacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi ve Kişisel Veriler Koruma Kurulu nezdinde gerekli olan izin prosedürü tamamlanır.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesi ve erişilmemesi için gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmış ve bu verilere erişimi olan personelin kanuna aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme alanı dışında kullanmaması amacıyla yetki sınırlandırması, gizlilik sözleşmesi imzalanması gibi gerekli idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

Siz sporcularımız ya da velisi olduğunuz öğrencilerimizin kişisel verilerinin GAZİANTEP BASKETBOL KULÜBÜ tarafından işlenmesi ile ilgili olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Söz konusu hakları kullanabilmeniz için, bilgi@gaziantepbasketbolkulubu.com mail adresine taleplerinizi iletmek suretiyle;
 • Kulüp Ofisimize yazılı olarak teslim edilebilir,
 • İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Dernek Merkezi adresine gönderilebilir,
 • Güvenli elektronik imzayla imzalayarak kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle; bilgi@gaziantepbasketbolkulubu.com adresine e-posta ile iletilebilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin bilgi talepleriniz en kısa sürede ancak her halükârda en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak olup talep etmiş olduğunuz bilgiye ilişkin olarak cevabın 10 sayfadan az olması durumunda herhangi bir ücret talep edilmeyecek, 10 sayfayı aşması durumunda ise aşan sayfa başına 1 TL ücret alınacaktır.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

VELİ (ANNE) VELİ (BABA)
AD SOYAD {{YeniModel.AnaAdiSoyadi}} AD SOYAD {{YeniModel.BabaAdiSoyadi}}
TARİH {{YeniModel.BasvuruTarihi}} TARİH {{YeniModel.BasvuruTarihi}}
TC KİMLİK NUMARASI {{YeniModel.AnneTcKimlik}} TC KİMLİK NUMARASI {{YeniModel.BabaTcKimlik}}